Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľovi Rodinné centrum MAMA klu Sereď.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa mamaklub.sk@gmail.com, písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ústne. Prevádzkovateľ podľa zákona môže pri ústnej žiadosti požadovať dodatočné informácie na potvrdenie totožnosti.

Pre účely fakturácie spracúva prevádzkovateľ nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa. Pre tento účel nie je podľa zákona potrebný súhlas dotknutej osoby, ide o zákonnú požiadavku prevádzkovateľa. Takto poskytnuté údaje sa spracúvajú po dobu 10 rokov.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som bola oboznámená s mojimi právami podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť svojich osobných údajov
  • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.